Content Management
made easy
Start >> Kopierrechten

Gebruiksvoorwaarden van de site

Gebruiksvoorwaarden van de site

Algemeen

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de dienstverlening en het beleid van BSuite.be.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten binnen BSuite.be raadplegen.

Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

De beheerder besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan BSuite.be niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal BSuite.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie [hier] of op "Contact" in de navigatie.

BSuite.be spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

BSuite.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de website of van de door de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Bescherming van de persoonsgegevens

BSuite.be hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

BSuite.be geeft u hierbij de volgende garanties:

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezamelt en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. BSuite.be treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe toegang tot de website en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiŽnter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. BSuite.be beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

BSuite.be aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie [hier] of op "Contact" in de navigatie. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de texten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproduktie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over reproduktie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie [hier] of op "Contact" in de navigatie.

BSuite.be behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de op de website zelf ter beschikking gestelde informatie.

Op de code en systemen geld het intellectuele eigendomsrecht van de betreffende auteur, en wordt nooit enige recht op reproduktie noch op aanpassingen toegestaan, niet voor BSuite.be noch voor derden.

De auteur behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de code en systemen van de website.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan BSuite.be bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van de website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. BSuite.be wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. BSuite.be mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat BSuite.be de ideeŽn, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het consipiŽren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van BelgiŽ, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen welke bepaald wordt door BSuite.be.
Contact - Administratie - Site Map